Tietosuojaseloste asiakkaalle

Tietosuojaseloste
Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR)

1.Rekisterinpitäjä
Trinomex Palvelut Oy / Siivouspalvelu Trinomi Ky
Hämeenlinnantie 18, 15800 Lahti
puh. 03 87 1234
toimisto@trinomi.fi 

2.Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Sähköpostitse osoite: toimisto@trinomi.fi
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 
Trinomex Palvelut Oy / Siivouspalvelu Trinomi Ky, Hämeenlinnantie 18 15800 Lahti. 

3.Rekisterin nimi
Trinomex Palvelut Oy / Siivouspalvelu Trinomi Ky:n asiakasrekisteri 

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) 
välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja 
kehittäminen. 

5.Rekisterin tietosisältö
• Nimi 
• Puhelinnumero 
• Sähköpostiosoite 
• Osoite 
• Asema organisaatiossa 
• Verkkolaskuosoite, laskutussähköpostiosoite tai laskutusosoite 

6.Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon yhteydessä. 

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. 

8.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Trinomex Palvelut Oy / Siivouspalvelu Trinomi Ky eivät lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

9. Henkilötietojen säilytysaika
Asiakastiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on asiakas ja sopimukseen 
perustuvan reklamaatio- vastuuajan.
Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan asiakkuuden päättymisestä tai kunnes asiakas pyytää tiedon poistamista.

10.Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Rekisterin tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

11. Tarkastusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa.
Pyyntö tulee tehdä kirjallisena Trinomi Palvelut sähköpostiin, toimisto@trinomi.fi tai osoitteeseen Hämeenlinnantie 18, 15800 Lahti.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai 
tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin, toimisto@trinomi.fi tai osoitteeseen Hämeenlinnantie 18, 15800 Lahti.